Termíny prodeje masa

Termíny duben:

12.4.2024 Brtníky (výdej 14 – 15 hod) a rozvozy

masíčko navíc bude na facebooku v podvečer 11.4.2024

26.4.2024 Brtníky a rozvozy

 

 

Doprava je dle rozvozových tras za částku 100 Kč, objednávka nad 2 000 Kč doprava ZDARMA
+420 739 084 601
0
Menu

Obchodní podmínky

1) ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu biomaxin.cz Provozovatel: Imrich MAXIN, Brtníky 193, 407 60 Brtníky, IČ:68280599(dále jen „prodávající“) Internetový obchod www.biomaxin.cz se zabývá prodejem potravin v bio kvalitě a veškeré smluvní vztahy, uzavírané prostřednictvím tohoto internetového obchodu, jsou uzavírány v souladu s právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a je-li zákazníkem spotřebitel, pak také zákonem o ochraně spotřebitele, zákon č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

2) OBJEDNÁVÁNÍ

Nabízíme Vám možnost nákupu 24 hodin denně přímo z Vašeho domova. Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednat zboží též bez registrace, pomocí nákupního košíku. Nejmenší jednotkou hmotnosti, kterou lze objednat je 1 kilogram masa. Zákazník objednávkou vyslovuje svoji vůli uzavřít kupní smlouvu v objednávce uvedené množství masa a je si vědom toho, že maso mu bude dodáno v množství s tolerancí +- 30% váhy oproti objednávce. Maso bude samozřejmě naceněno vždy přesně podle jeho skutečné váhy a to s tolerancí 1%.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Každou objednávku lze zrušit nebo upravit pouze 3 hodiny po odeslání objednávky, e-mailem na adresu: biomasomaxin@seznam.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží.

5) SKLADOVÁNÍ MASA

Minimální trvanlivost našeho masa při vhodném skladování garantujeme 14 dnů od předání zákazníkovi. Do této doby je vhodné maso spotřebovat nebo případně zamrazit. Čemu říkáme vhodné skladování? Maso je nejvhodnější skladovat na nejchladnějším místě Vaší chladničky (nejlépe nulové zóně) při teplotě 0-5 stupňů Celsia.

6) BALNÉ A DOPRAVNÉ

Balné je zdarma. Objednané zboží Vám dodáme vždy max. do 24 hodin po provedeném bourání masa. Dostupnost Vámi objednaného zboží a termín, kdy bude zboží k dispozici, oznamujeme prostřednictvím potvrzovacího e-mailu, sms. Pokud se stane, že je Vámi objednané zboží vyprodáno, budeme Vás o této situaci neprodleně informovat na Vámi zadaný e-mail. Daňový doklad k doručovanému zboží je součástí dodávky.

Pro převzetí zboží můžete zvolit dva způsoby (vždy za splnění níže uvedených podmínek): 1. Závozy dle vyhlášeného aktuálního rozvozového plánu 2. Vyzvednutí přímo na farmě na adrese Imrich MAXIN, BIOFARMA Maxin Brtníky, Brtníky 193, 407 60 Brtníky. Otevírací doba prodejny pro výdej objednaného zboží je pátek od 17.00 do 19.00 hodin nebo po telefonické dohodě.

7) ÚHRADA KUPNÍ CENY

Zboží je hrazeno v hotovosti při převzetí. V případě, že zákazník objednává maso poprvé a objednávka přesahuje celkovou hodnotu objednávky 2500 Kč, může být ze strany prodávajícího vyžadována zálohová platba ve výši 50% ceny objednávky předem na základě zálohové faktury nebo pro forma faktury.

Cena objednaného zboží je ihned viditelná na konci nákupního procesu a cenu konečnou potvrzujeme e-mailem, příp. sms. Konečná cena může být mírně upravena, dle skutečné váhy masa (max. ±30%). Jelikož nejsme schopni při porcování masa zaručit přesnou váhu na gram (tedy například celé kilo), počítáme s tolerancí ±30% při váze. Díky tomu se při vyzvednutí může cena změnit dle skutečné váhy masa. O této změně budete informování před odebráním masa. Cena konečného produktu se stanovuje v den bourání.

8) VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

9) DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

a) Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

b) Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

c) Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

d) Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

e) Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.

10) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

a) Odesláním objednávky kupující souhlasí, že poskytnuté osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), bude prodávající zpracovávat a uchovávat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu Kupní smlouvy. Kupující má oprávnění na informaci, jaké údaje o něm prodávající eviduje a tyto údaje má oprávnění měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

b) Kupující má dále oprávnění nám písemně sdělit, že již od nás nechce dostávat obchodní sdělení, které je mu zasíláno na e-mailovou adresu získanou v souvislosti se zasláním jeho objednávky.

c) Řešení sporů. Uzavřením Kupní smlouvy se kupující spolu s prodávajícím společně zavazují, že veškeré případné neshody vzniklé v souvislosti s uzavřením či uzavíráním Kupní smlouvy se nejprve pokusí vyřešit smírnou cestou. V případě, že se tak nestane, budou případný spor řešit obecné soudy.

11) KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktními údaji kupujícího jsou e-mail, telefonní číslo a adresa, které zadává v průběhu své objednávky. Takto poskytnuté údaje jsou pro účely realizace Kupní smlouvy považovány za závazné.

Kontaktními údaji prodávajícího jsou: e-mail biomasomaxin@seznam.cz, tel. +420 739 084 601, kontaktní osoba Kateřina Maxinová.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2022